REGULAMIN
https://www.drzwiczkidlapsaikota.pl

NAWIGACJA:  Strona główna / Regulamin

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach kupna oferowanego produktu, którym jest zestaw drzwiczek;

2. Sprzedawca – Mariusz Puszko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220, który dokonuje w ramach strony internetowej sprzedaży towarów.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej www.drzwiczkidlapsaikota.pl;

5. Strona internetowa (Witryna) – serwis internetowy dostępny pod www.drzwiczkidlapsaikota.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia przy bezpośrednim kontakcie z właścicielem sklepu;

6. Towar – produkty prezentowane na Stronie internetowej;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mariuszem Puszko prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej Witryny;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.drzwiczkidlapsaikota.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Witryna, działająca pod www.drzwiczkidlapsaikota.pl, prowadzony jest przez Mariusza Puszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania z Witryny;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznego zakupu produktów dostępnych w ramach Witryny;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Witryny.

2.5. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

2.6. W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.drzwiczkidlapsaikota.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Witryny, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Strony internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Strony internetowej jest przebywanie pod www.drzwiczkidlapsaikota.pl

3.2. Strona internetowa nie posiada Rejestracji dla użytkowników

3.3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Witryny, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów witryny internetowej,

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony internetowej, nie może dokonać powtórnej transakcji kupna bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Strona internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Strony internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Vinci Home Mariusz Puszko,

z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej należy wejść na stronę internetową

www.drzwiczkidlapsaikota.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez kontakt z właścicielem Witryny i określenie się odnośnie wybranego produktu.

4.3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Vinci Home Mariusz Puszko,

z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: mariusz.puszko@vincihome.pl Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220 nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Klient może zgłaszać mailowo pod adres: mariusz.puszko@vincihome.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Witryny.

9.5. Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Vinci Home Mariusz Puszko, z siedzibą: Poniatowskiego 28, 05-080 Izabelin, NIP: 545-167-78-36, REGON: 146955220.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kup teraz!
Uwolnij swoje zwierzę